Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba – področja dela

PODROČJA

KOORDINACIJA IN IZVEDBA VPISA OTROK V ŠOLO
 • oblikovanje seznamov za šolske novince
 • organizacija vpisa in vpis šolskih novincev (individualno)
 • hospitacije v oddelku
 • sodelovanje z zdravstveno službo glede pripravljenosti otrok za vstop v šolo
 • oblikovanje oddelkov
 • izdaja potrdil o šolanju

 

DELO Z UČENCI IN VODENJE ZBIRK OSEBNIH PODATKOV
 • shranjevanje in urejanje matičnih listov in matične knjige
 • spremljanje učencev na redovalnih konferencah
 • strokovni sestanki
 • individualne obravnave učencev
 • vodenje zbirk osebnih podatkov
 • organizacija delavnic za učence
 • sodelovanje na dnevih dejavnosti
 • po potrebi sodelovanje na roditeljskih sestankih
 • pomoč učencem pri učenju
 • koordinacija dela z učenci v okviru ISP in DSP
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci

 

OSEBNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE
 • individualno svetovanje staršem pri vpisu otrok v prvi razred in srednje šole, ob vzgojni problematiki, učnih težavah
 • skupinsko in individualno svetovanje učencem

 

SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI ZAVODA IN Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
 • pridobivanje in izmenjava informacij o otroku
 • svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci v razredu
 • sodelovanje pri načrtovanju pomoči
 • sodelovanje na pedagoških konferencah in oddelčnih aktivih
 • individualno ali skupinsko posvetovalno delo z učitelji
 • sodelovanje v aktivu svetovalnih delavcev
 • posvetovalno delo s strokovnjaki različnih zunanjih institucij (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo OE Koper, CDZOM Piran, Svetovalni center Istre, Center za komunikacijo sluha in govora Portorož, CUDV Strunjan  …)

 

SOCIALNA PROBLEMATIKA
 • pomoč pri reševanju finančnih težav (subvencioniranje šol v naravi, plavalnega tečaja, druge oblike pomoči)
 • sodelovanje z Rdečim križem, Karitas in drugimi humanitarnimi ustanovami (letovanja, šolske potrebščine)
 • sodelovanje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk

 

STROKOVNO SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE PRI  NAČRTOVANJU IN SPREMLJANJU DELA ŠOLE
 • tedensko sodelovanje na kolegijih pri načrtovanju dela šole
 • analiza učnega uspeha

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
 • namestnica ravnateljice za izvedbo NPZ na šoli
 • obveščanje učencev, staršev in učiteljev
 • organizacija izvedbe NPZ
 • pregled in pošiljanje seznamov na RIC in MIZŠ
 • prilagoditve za NPZ za otroke s posebnimi potrebami
 • oblikovanje skupin
 • organizacija vrednotenja na šoli
 • organizacija vpogleda v naloge in poizvedbe

 

KARIERNA ORIENTACIJA  V 8. RAZREDU
 • predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica (želje, sposobnosti, delovne navade, osebnostne lastnosti …)
 • informiranje o omejitvah vpisa in točkah za vpis
 • shema srednješolskega izobraževanja
 • informiranje o možnostih SŠ v lokalnem in širšem okolju
 • seznanitev z različnimi viri za pomoč pri kariernem odločanju

 

KARIERNA ORIENTACIJA  V 9. RAZREDU
 • roditeljski sestanek za starše glede postopkov vpisa v SŠ
 • seznanitev učencev z rokovnikom za vpis v srednje šole
 • seznanitev z različnimi viri za pomoč pri kariernem odločanju
 • informiranje o omejitvah vpisa in točkah za vpis
 • obveščanje učencev o organiziranih dnevih odprtih vrat SŠ
 • predstavitev razpisa za vpis v SŠ skupaj z učenci
 • izpolnjevanje vprašalnikov o poklicni poti
 • organizacija predstavitev SŠ
 • individualni razgovori z učenci in po potrebi svetovanje učencu skupaj s starši
 • obveščanje učencev o obisku delovnih okolij v okviru Kariernega dne
 • organiziran obisk, ogled delovnih procesov in predstavitev poklicev – podjetje Titus
 • obveščanje o poteku informativnih dni v SŠ in dijaških domovih
 • izpolnjevanje prijav za vpis v SŠ
 • spremljanje in seznanjanje učencev z javnimi objavami številčnega stanja, možnostjo in svetovanje pri prenašanju prijav, omejitvijo vpisa

 

DODATNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
 • udeležba na izobraževanjih, organiziranih v okviru šole
 • udeležba na zunanjih izobraževanjih in na študijskih srečanjih
 • stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
 • prebiranje literature
 • udeleževanje drugih izobraževanj
Dostopnost