Skoči na glavno vsebino

Dodatni program MOK

Mestna občina Koper dodatno financira in podpira programe, ki izhajajo iz interesa učencev in okolja, usmeritve šole, ki so inovativni in imajo konkretne cilje. Kot dodatni program po izbiri šole MOK sofinancira naslednje vsebinske sklope:

Na podlagi razpisa je OŠ Oskarja Kovačiča Škofije prijavila programe s področja 1., 4., 5. in 6.

  1. Področna pismenost (funkcionalna pismenost, matematična pismenost 6.-9. r., bralna pismenost 6.-9. r., digitalna pismenost 2. r.)
  2. Jezikovna pismenost (tuj jezik)
  3. Program v jeziku okolja
  4. Delo z nadarjenimi
  5. Športni program
  6. Upravljanje s čustvi

 

Razvijanje matematične pismenosti

Učencem se omogoči izvedbo pouka matematike za namen razvijanja matematične zmožnosti (kompetenc), ki je pri učencih še ne razvita ali za razvijanje nadpovprečnega matematičnega potenciala. Poudarek je na reševanju matematičnih problemov. S programom želimo opolnomočiti učence za reševanje matematičnih problemov iz vsakdanjih življenjskih situacij in jih pripraviti na reševanje kompleksnim matematičnih problemov. Program bomo izvajali enkrat tedensko celo šolsko leto v obliki interesne dejavnosti za zainteresirane učence od 6. do 9. razreda.

Izvajalka programa, Mirjam Skok

 

Bralna pismenost

Namen programa je opolnomočiti učence pri rokovanju s pisnimi viri. S programom želimo razvijati kritično mišljenje pri branju različnih zvrst besedil ter uriti hitro bralno tehniko kot metodo učenja.  – ustvarjanje kreativnega pisanja. Program bomo izvajali vsak dan (pred ali po pouku) celo šolsko leto v obliki interesne dejavnosti za zainteresirane učence od 6. do 9. razreda.

Izvajalka programa, Manja Fišter

 

Digitalna pismenost

Namen programa je razvoj digitalne pismenosti pri učencih. S programom želimo opolnomočiti učence za delo s programi Microsoft Office, za komunikacijo v digitalnem okolju, za komunikacijo z umetno inteligenco (Chat GPT), za delo v spletnem okolju Moodle, ter za rokovanje z digitalnimi učnimi gradivi. Program je namenjen učencem 5. razreda in se bo izvajal strnjeno v drugem ocenjevalnem obdobju v obliki interesne dejavnosti.

Izvajalka programa, Mirjana Pisk

 

Delo z nadarjenimi

S programom želimo razvijati nadpovprečne zmožnosti nadarjenih učencev na različnih področjih (naravoslovno, družboslovno, jezikovno). Omogočiti obisk zunanjih institucij, ter pri učencih razvijati veščine socializacije na taboru kreativnega preživljanja prostega časa. Program se bo izvajal enkrat tedensko ter v strnjeni obliki tabora. Program je namenjam učencem, ki so evidentirani kot nadarjeni učenci.

Izvajalka programa, Petra Grmovšek

 

Športni program

Namen programa je razvijati gibalne spretnosti in zagotavljanje diferenciacije in personalizacije pri pouku športa pri učencih 1. in 9. razreda. S programom želimo razvijati grobe motorične spretnosti, izvajati pouk na prostem in izvajanje športnih poligonov ob ustrezni asistenci športnega pedagoga. Program se bo izvajal vsak teden v obsegu 6 pedagoških ur. S programom dosegamo prisotnost dveh učiteljev pri pouku športa.

Izvajalki programa, Kristina Petrinja in Keti Lisjak Marušič

 

Program za upravljanje s čustvi

Program je namenjen učencem od 6. do 9. razreda. Organiziran bo v obliki posvetovalnice za namen preprečevanja in reševanje konfliktov, za izvedbo mediacije ter za izvedbo individualnih pogovorov. S programom želimo opolnomočiti učence za reševanje konfliktov, za upravljanje s čustvi (obvladovanje jeze, strpne komunikacije) ter za razvijanje socialnih kompetenc v dobi adolescence. Program se bo izvajal vsak dan celo šolsko leto pred ali po pouku.

Izvajalka programa, Kristina Petrinja

Dostopnost