Skoči na glavno vsebino

Katalog javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije 

Sp. Škofije 40d, 6281 Škofije

Tel. 05 6626 570

E-pošta: o-okskofije.kp@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Eneja Baloh, ravnateljica

Tel.: 05 662 65 71

Datum zadnje spremembe: 1. 4. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  www.sola-skofije.si

ODLOK O USTANOVITVI

ODLOK O USTANOVITVI (neuradno prečiščeno besedilo)

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja:

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Vrtec Škofije

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Eneja Baloh
Tel. 05 662 65 71
E-pošta: o-okskofije.kp@guest.arnes.si

 

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

 

2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

 

 

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam dokumentov:

 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Letni program dela
 • Letno poročilo
 • Finančni načrt

 

2.f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Postopek imenovanj a ravnatelja zavoda
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih
 • prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Odločanje o pritožbah

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Zbirka podatkov o otrocih in učencih vpisanih v vrtec/osnovno šolo  in njihovih starših
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o učencih/otrocih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje
 • Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oz. v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov

 

2.h  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Šolski koledar za posamezno šolsko leto
 • Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto
 • Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto

 

Dostopnost